ساخت عدسی مخازن تحت فشار

ساخت عدسی مخازن تحت فشار

ساخت عدسی مخازن تحت فشار

۲۴۰۴۲۰۴ - ۰۹۱۲ : گروه مبدل سازان کیمیا

ساخت عدسی مخازن تحت فشار

شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ | 21:35 | 868 بازدید

تست


دیدگاه خود را بیان کنید