راکتور های رزین سازی

خط رزین سازی خط چسب راکتور استیل راکتور تحت فشار ,راکتور حلال ویژه, راکتور حلال 402,راکتور تقطیر گازویل

مبدل سازان کیمیا | برج های تقطیر نفتی

Tweet
instagram
pinterest
Telegram
پنج‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ | ۱۸:۴۰
۰ نظر ۵۴۸۴ بازدید

روش تولید رزین با راکتور های شرکت مبدل سازان کیمیا

1- هدف:
هدف از تهيه اين دستورالعمل شرح چگونگي تهيه رزينهاي ملامين فرمالدئيد و اوره فرمالدئيد جهت استفاده در واحد توليد کاغذ ملامينه مي‌باشد .

2- دامنه کاربرد:
دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد توليد رزين مي‌باشد.

3- مسئوليت:
-3-1- مسئوليت نظارت بر توليد رزين و ارائه برنامه توليد با سرپرست توليد است.
-3-2- مسئوليت کنترل ميزان مواد اوليه ورودي به راکتور - کنترل دما دهي ، مدت زمان فرايند و انجام تستهاي مربوطه در طول پروسه توليد و پس از اتمام پروسه- ارائه گزارش توليد - باز و بست شيرهاي مربوط به مخازن - تهيه مواد اوليه از انبار و تخليه آنها به راکتور - نظافت مخازن و قسمتهاي مربوطه- ثبت مراحل توليد ( نتيجه تستها ، دما ،زمان،مقدار مواد استفاده شده) در دفتر گزارش بر عهده اپراتورهاي واحد تهيه رزين مي باشد .
اطمينان ز فعال بودن ميكسر ، تميز بودن داخل مخازن و راكتور ، بسته بودن شيرها ي خروجي ، حرارت كفي سيستم روغن داغ ، وجود ظرفيت خالي در مخازن ذخيره رزين بصورت بازديد چشمي قبل از شروع تهيه رزين از وظايف اپراتورهاي راكتور مي باشد.
4- شرح روش:
-4-1- واحد توليد رزين طبق فرم سفارش تهيه روزانه رزين با کد (FW704-01-01) که از طرف مدير توليد ارائه مي گردد اقدام به تهيه رزينهايي به شرح ذيل مي نمايد.
الف: رزين ملامين فرمالدهيد
- مقدار 3178 کيلوگرم فرمالين 37% وزني ، 1400کيلوگرم آب نرم با حداكثر سختي mg/li 70و 300کيلوگرم دي اتيلن گليکول(DEG) به راکتور اضافه ميکنيم.
- به مقدار لازم سود 10% اضافه ميکنيم تا PH به 9- 8/8 برسد.
- مقادير 2925 کيلوگرم ملامين و 300کيلوگرم شکر اضافه ميکنيم .
- شروع به حرارت دهي ميکنيم تا در مدت 55-45 دقيقه دماي راکتور به 96 درجه سانتي گراد برسد.
- در دماهاي 96-75-60-50 درجه PH محلول را اندازه ميگيريم.در دماي 96 درجه ، PH نبايد کمتر از 8.8 باشد.
- تست اوليه را با آب سرد انجام ميدهيم ، هنگامي که حالت ابري ديده شد، دماي راکتور را به 85 درجه کاهش ميدهيم.
- تست تلورانس را انجام ميدهيم . بطوري که بايد ml 8.5 از رزين ، ml 20 آب در دماي20درجه به حالت ابري در آيد.
- هنگامي که اين حالت ديده شد ، شير آب سرد خنک کننده را باز ميکنيم .
- در دماي حدود 60 درجه 100 کيلوگرم DEG اضافه ميکنيم .
- زماني که دماي راکتور به 45-40درجه رسيد تستهاي نهايي ذيل توسط اپراتورهاي توليد انجام مي پذيريد.
دانسيته :kg/m3 230/1-228/1 ويسکوزيته :12-11 ثانيه PH : 5/9 - 9

کد مدرک : W704-01 عنوان : دستورالعمل توليد رزين
شرکت راهان توان (سهامي خاص)
صفحه 3 از 4


که مراحل توليد اين رزين در فرم کنترل حين توليد رزين ملامين فرمالدئيد با کد (FW704-01-02) ثبت مي‌گردد.
ب‌) رزين اوره فرمالدئيد:
- مقدار3900 کيلوگرم فرم اوره (UFC) و 235 کيلوگرم آب نرم با حداكثر سختي mg/li 70 به راکتور اضافه ميکنيم.
- به مقدار لازم 10%سود اضافه کرده تا PH محلول به 4/8-6/8 برسد.
- مقادير 600 کيلوگرم اوره و 7کيلوکرم ملامين اضافه ميکنيم.
- شروع به حرارت دهي کرده تا در مدت 45-55 دقيقه دماي راکتور به 96 درجه سانتي گراد برسد
- در دماهاي 50 ، 60 ، 80 و 95درجه PH محلول را يادداشت ميکنيم .مشاهده ميشود که تا نزديکي 3/7 نزول ميکند.
- 45 دقيقه بعد ، پس از رسيدن دما به 96 درجه سانتي گراد ، دماي راکتور را به 90 درجه سانتي گراد کاهش ميدهيم و به مقدار لازم سولفات آمونيوم 10% اضافه ميکنيم تا PH به 7/4 -6/4 برسد.
- ويسکوزيته رااندازه گيري ميکنيم .هنگامي که 20-22 ثانيه شد ،شير آب سرد خنک کننده را باز ميکنيم.
- به مقدار لازم سود 10% اضافه ميکنيم تا PH به 2/8 - 8 برسد.
- در دماي حدود 60 درجه ،1260 کيلوگرم آب نرم با حداكثر سختي mg/li 70و ،1100 کيلو گرم اوره و 140 کيلوگرم DEG اضافه ميکنيم و حداقل بمدت 5/1 ساعت ، جهت کامل شدن واکنش هم زده مي شود.
- دماي راکتور را به 25 درجه مي رسانيم و تستهاي نهايي ذيل توسط اپراتورهاي توليد انجام مي پذيريد.
دانسيته kg/m3 210/1 – 208/1 ويسکوزيته 11-12 ثانيه PH 2/8 - 8
كه مراحل توليد اين رزين در فرم کنترل حين توليد رزين اوره فرمالدئيد با کد (FW704-01-03) ثبت مي‌گردد.
واحد توليد رزين گزارش مشخصات رزين توليد شده را طبق فرمي با کد (FW704-01-04) به واحد کنترل کيفيت ارائه مي نمايد .

پس از تأييد رزينهاي مربوطه توسط واحد کنترل کيفيت مطابق با دستورالعمل روشهاي آزمون رزين هاي اوره و ملامين فرمالدهيد با کد FW803-02کنترل و به مخازن مربوطه شارژ گرديده و گزارش مشخصات رزين توليد شده به واحد انبار ارسال مي گردد.

5- مراجع و مستندات:
-5-1- روش اجرايي توليد محصول با كد P704
-5-2- روش اجرايي كنترل و پايش محصول با كد P803
6- سوابق:
سوابق اين دستورالعمل در واحدهاي توليد رزين و واحد کنترل کيفيت نگهداري مي شود .

کد مدرک : W704-01 عنوان : دستورالعمل توليد رزين
شرکت راهان توان (سهامي خاص)
صفحه 4 از 4


7- پيوستها:
-7-1- فرم سفارش تهيه روزانه رزين با کد FW704-01-01
-7-2- فرم کنترل حين توليد رزين ملامين فرمالدئيد با کد FW704-01-02
-7-3- فرم کنترل حين توليد رزين اوره فرمالدئيد با کد FW704-01-03
-7-4- فرم گزارش مشخصات رزين توليد شده با کد


دیدگاه خود را بیان کنید